Valley or Botta's Pocket Gopher (Thomomys bottae) - sdbirder.com